Hand finishing binding

Handsewing bias binding on a corset.